Årsstämma

Investors årsstämma hålls i Stockholmsområdet under första halvåret. Tid och ort för stämman samt information om aktieägares rätt att få ärende behandlat på stämman meddelas senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman.

På årsstämman informeras om företagets utveckling det gångna året och beslut tas i ett antal centrala ärenden, såsom val av revisor, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelsen och revisorn, beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseför perioden fram till och med nästa årsstämma samt utdelning. 

Investor eftersträvar alltid att styrelsen, ledningsgruppen, valberedningen och revisorn är närvarande vid bolagsstämma.

Röstberättigande vid Investors stämma


För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid bolagsstämma ska aktieägaren vara införd i aktieboken samt anmäla sig inom viss tid. De aktieägare som inte kan närvara personligen har möjlighet att delta via ombud. För att möjliggöra för icke svensktalande aktieägare att delta, simultantolkas bolagsstämman till engelska. Allt informationsmaterial finns både på svenska och på engelska.

Varje röstberättigad aktieägare i Investor får rösta för fulla antalet av aktieägaren ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet
A-aktier berättigar till en röst
B-aktier berättigar till en tiondels röst
Båda aktieslagen har samma rätt till utdelning

Ärenden på stämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämma kan lämna förslaget till Investors styrelseordförande på adress:
E-post: investorAGM@investorab.com

Brev:
Investor AB
Att: Styrelseordföranden
103 32 Stockholm

Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning kan lämna förslaget på adress:
E-post: valberedning@investorab.com

Brev:
Investor AB
Att: Valberedningen
103 32 Stockholm