Våra affärsområden

Genom betydande ägarandelar och styrelserepresentation arbetar vi på samma sätt med alla innehav. Våra business teams utvecklar värdeskapande planer, benchmarkar våra innehav och bistår dem i att behålla eller uppnå status som best-in-class i sina respektive branscher.

Framåtblickande
Osäkerheten om den globala ekonomins utveckling är stor. Mot bakgrund av detta är konstant fokus på agilitet och effektivitet avgörande för att våra företag ska kunna utvecklas framgångsrikt. Samtidigt måste de fortsätta att investera i innovation, digitalisering och hållbarhet med fokus på områden med uthållig tillväxt för att driva långsiktig, lönsam tillväxt. Ett fokusområde är att ytterligare minska klimatavtrycket inom företagens egna verksamheter. Dessutom är utveckling och lansering av energieffektiva, miljövänliga produkter med fokus på kundernas totalkostnad över produktens livslängd, högt prioriterat.

Avseende kapitalallokering kommer vi att fortsätta att prioritera ytterligare investeringar i
utvalda befi ntliga portföljbolag.

Fokus framåt
Vår högsta prioritet är att bidra till lönsam tillväxt i våra befintliga företag. Givet detta är det
glädjande att se fortsatt ökande marknadsandelar på viktiga marknader. Mot bakgrund av den utmanande makromiljön fokuserar många företag på att säkerställa effektivitet i verksamheten, samtidigt som de växer. Detta ger utrymme för att återinvestera för framtiden, både i organiska och ickeorganiska satsningar. Ökad digitalisering, automatisering och hållbarhet är alla exempel på framtidssäkrande initiativ som företagen är engagerade i. I synnerhet bedömer vi att det fi nns goda möjligheter till både ytterligare tillväxt och effektivitet genom att dra nytta av ny teknologi, inklusive mjukvara.

Samtidigt som vi fokuserar på våra befintliga företag är vi öppna för att addera ytterligare dotterföretag, givet att vi kan hitta attraktiva möjligheter inom prioriterade branschsegment.

Fokus framåt
Avgörande för EQT är att fortsätta att generera attraktiv avkastning åt fondinvesterarna och att fortsätta att utveckla EQT:s framgångsrika affärsmodell, byggd på industriellt värdeskapande. Våra investeringar i EQT:s fonder har varit framgångsrika över tid. Nettokassaflödet till Investor varierar beroende på om fonderna befi nner sig i en investeringseller avyttringsfas.

Vi förväntar oss fortsatt starkt nettokassaflöde över tid och kommer att fortsätta att investera selektivt i framtida fonder.