Årsstämma 2021

Vid Investors årsstämma den 5 maj 2021 fattades bl.a. följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 14,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 10,00 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen den 7 maj 2021. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 4,00 kronor per aktie (eller 1,00 krona per aktie efter genomförande av den split 4:1 som årsstämman beslutat om enligt nedan) med avstämningsdag måndagen den 8 november 2021. Utdelningen beräknas betalas ut onsdagen den 12 maj 2021 respektive torsdagen den 11 november 2021.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Gunnar Brock, Johan Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Sara Mazur, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg. Lena Treschow Torell hade avböjt omval. I enlighet med valberedningens förslag valdes Isabelle Kocher och Sven Nyman till nya styrelseledamöter och omvaldes Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade om styrelsearvode i form av kontantarvode och syntetiska aktier i enlighet med valberedningens förslag till ett totalt värde om 12 205 000 kronor att utgå med 2 925 000 kronor till styrelseordföranden, med 1 700 000 kronor till vice ordföranden och med 780 000 kronor vardera till övriga åtta styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt sammanlagt 1 340 000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten. Arvode för arbete i styrelseutskotten fördelas med 320 000 kronor till revisions- och riskutskottets ordförande och 210 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter och 190 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga två ledamöter.

Revisor
Årsstämman omvalde Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022 i enlighet med valberedningens förslag.

Program för långsiktig rörlig ersättning 
Årsstämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag, omfattningen av och huvudprinciperna för dels programmet för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor, exklusive Patricia Industries (uppdelat på en Aktiesparplan och en Prestationsplan), dels programmet för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Patricia Industries (baserat på samma struktur som programmet för Investor, men relaterat till värdeutvecklingen i Patricia Industries i stället för till Investoraktien). Programmen motsvarar huvudsakligen de program som beslutades av årsstämman 2020.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2022 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och serie B för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier inom ramen för programmet för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor samt för att säkra kostnader inklusive sociala avgifter sammanhängande dels med nämnda program, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.

Årsstämman beslutade även att överlåtelse av egna aktier av serie B får ske till de medarbetare som deltar i programmet för långsiktig rörlig ersättning 2021. Högst 500 000 aktier eller det högre antal som kan följa vid omräkning vid split, fondemission eller liknande åtgärder får överlåtas. (Efter genomförande av den split 4:1 som årsstämman beslutat om enligt nedan blir det högsta antalet aktier 2 000 000). Överlåtelse får ske under den tid och till det pris som anställda äger rätt att förvärva aktier enligt programmet. Bolaget innehar idag 1 266 113 egna aktier av serie B.

Uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande uppdelning av aktier (aktiesplit), innefattande ändring av bolagsordningen, varigenom varje aktie delas upp på fyra aktier. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiespliten.

Styrelsen
Investor AB (publ)

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se länk