Titta på vår webcast för Q4 2023 här

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet

  • Det justerade substansvärdet uppgick till 818 386 Mkr (267 kronor per aktie) per den 31 december 2023, en ökning om 58 067 Mkr, motsvarande 8 procent under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till 12 procent, jämfört med 14 procent för SIXRX avkastningsindex. För helåret 2023 uppgick tillväxten i justerat substansvärde till 24 procent och totalavkastningen till 26 procent, jämfört med 19 procent för SIXRX.
  • Noterade Bolag genererade en totalavkastning om 9 procent. För helåret uppgick totalavkastningen till 25 procent.
  • Baserat på bedömda marknadsvärden uppgick totalavkastningen för Patricia Industries, exklusive kassan, till -1 procent (-1 procent inklusive kassan). Stark vinsttillväxt och kassaflödesgenerering bidrog positivt, men motverkades av negativa valutaeffekter och multipelkontraktion. För helåret 2023 uppgick totalavkastningen till 24 procent (22 procent inklusive kassan).
  • Inom Patricia Industries uppgick den rapporterade omsättningstillväxten för de större dotterföretagen till 11 procent, varav 8 procent organiskt i konstant valuta. Rapporterad EBITA ökade med 21 procent och justerad EBITA med 22 procent. För de större dotterföretagen uppgick det operationella kassaflödet till 105 procent av EBITDA.
  • Mölnlycke rapporterade organisk omsättningstillväxt om 9 procent i konstant valuta. Det största affärsområdet Wound Care växte också med 9 procent. Marginalen förbättrades avsevärt jämfört med föregående år, som påverkades av produktionsstörningar och omorganisationskostnader. Mölnlycke distribuerade 300 MEUR till Patricia Industries.
  • Värdeförändringen på Investeringar i EQT uppgick till 16 procent. Nettokassaflödet till Investor uppgick till 1 163 Mkr. För helåret 2023 uppgick värdeförändrigen till 17 procent och nettokassaflödet till -178 Mkr.
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 1,7 procent per den 31 december 2023 (1,5 procent per den 31 december 2022). Bruttokassan uppgick till 24 851 Mkr och den genomsnittliga löptiden på Investor AB:s skuldportfölj uppgick till 10,8 år per den 31 december 2023.
  • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 4,80 (4,40) kronor uppdelad på två utbetalningar: 3,60 kronor i maj 2024 och 1,20 kronor i november 2024.