Kontrollfunktioner

Riskkontroll
Riskkontrollfunktionen ansvarar för att samordna och kontrollera den interna rapporteringen av Investors väsentliga risker. Funktionen Riskkontroll har till uppgift att, med den av styrelsen fastställda riskpolicyn som ramverk, identifiera och kontrollera de huvudsakliga risker Investor exponeras för, så som affärsrisker, etiska risker och risk för fel i den finansiella rapporteringen. Riskkontroll rapporterar till Revisions- och riskutskottet.

Compliance
Compliancefunktionen stödjer Investors efterlevnad av lagar och regler, bland annat genom att tillhandahålla och utbilda organisationen i interna och externa regelverk. Compliance rapporterar till Revisions- och riskutskottet.

Intern kontroll
Granskningsfunktionen, Intern kontroll, utgör en objektiv stödfunktion till styrelsen avseende den interna kontrollstrukturen genom att dels gå igenom väsentliga riskområden och dels göra granskningsinsatser och uppföljningar inom utvalda områden. Funktionen Intern kontroll avrapporterar löpande under året sitt arbete till Revisions- och riskutskottet.