Investors Årsredovisning 2023

Viktiga händelser under det första kvartalet

  • Det justerade substansvärdet uppgick till 915 109 Mkr (299 kr per aktie) per den 31 mars 2024, en ökning om 96 723 Mkr, motsvarande 12 procent under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till 15 procent, jämfört med 8 procent för SIXRX avkastningsindex.
  • Noterade Bolag genererade en totalavkastning om 10 procent.
  • Baserat på bedömda marknadsvärden uppgick totalavkastningen för Patricia Industries, exklusive kassan, till 18 procent (17 procent inklusive kassan). Multipelexpansion, vinsttillväxt och valutaeffekter bidrog positivt.
  • Inom Patricia Industries uppgick den rapporterade omsättningstillväxten för de större dotterföretagen till 7 procent, varav 7 procent organiskt i konstant valuta. Rapporterad och justerad EBITA ökade med 10 procent.
  • Mölnlycke rapporterade organisk omsättningstillväxt om 5 procent i konstant valuta. Det största affärsområdet Wound Care växte med 6 procent. Marginalen förbättrades jämfört med föregående år.
  • Värdeförändringen på Investeringar i EQT uppgick till 12 procent. Nettokassaflödet till Investor uppgick till -1 005 Mkr.
  • Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,8 procent per den 31 mars 2024 (1,7 procent per den 31 december 2023). Bruttokassan uppgick till 32 381 Mkr och den genomsnittliga löptiden på Investor AB:s skuldportfölj uppgick till 10,6 år per den 31 mars 2024.