Affärsetik och styrning

Agera etiskt och ansvarsfullt är en förutsättning för att bibehålla högt förtroende.

Ansvarsfull ägare

Affärsetik och styrning utgör grunden för vår ägarmodell. Investors Hållbarhetsriktlinjer definierar förväntningarna på Investor som företag och Investors portföljbolag att utöva sina verksamheter på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Riktlinjerna föreskriver bland annat att Investor och portföljbolagen ska följa nationell lagstiftning och lokala regelverk, ha relevanta policys, processer och resurser för att hantera och övervaka affärsetik och regelefterlevnad liksom ha säkra visselblåsningssystem på plats. 

Status 2023

100% av våra företag har skrivit under FN:s Global Compact 

100% av våra företag arrangerar regelbundet utbildningar i anti-korruption 

96% av våra företag har uppförandekod för leverantörer

Investors Hållbarhetsriktlinjer

  1. Säkerställ att hållbarhet är integrerat i affärsmodellen
  2. Agerar ansvarsfullt och etiskt och följer lokala och nationella lagar inom respektive land där de är verksamma
  3. Regelbundet utvärdera väsentliga hållbarhetsområden och ha en aktiv dialog med intressenter
  4. Underteckna och efterleva FN:s Global Compact, förbinda sig till FN:s globala hållbarhetsmål, stödja ILO-konventionerna, FN:s Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  5. Implementera policys och uppförandekod som adresserar relevanta hållbarhetsområden inklusive affärsetik
  6. Analysera risker och möjligheter och formulera relevanta mätbara mål
  7. Kontinuerligt utveckla och förbättra social, miljö- och ekonomisk påverkan med ett speciellt fokus på innovation, klimat, mångfald och inkludering
  8. Ha ändamålsenliga processer och resurser på plats för att hantera och följa upp hållbarhetsarbetet
  9. Ha en säker rapporteringskanal för visselblåsning på plats
  10. Transparent redovisa hållbarhetsarbetet

Ansvarsfullt företag

Investors styrelse har antagit en Hållbarhetspolicy som fastställer inriktningen på Investors hållbarhetsarbete och en uppförandekod med våra värderingar och riktlinjer inom affärsetik. Investor har även en policy mot korruption och visselblåsning. Alla anställda och företagsrepresentanter förväntas följa våra policyer och uppförandekod. Vi håller regelbundet utbildningar och allt material finns tillgängligt på Investors intranät.

Vi stödjer universellt erkända mänskliga rättigheter och tar långsiktigt ansvar för etiska standarder. I vårt fokus på finansiell utveckling tar vi hänsyn till den bredare ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan som Investors och våra portföljbolags verksamheter har. Vi är anslutna till och följer FN:s Global Compact och dess tio principer, stödjer ILO-konventionerna, FN:s Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Vi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, och vi värnar om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Vårt förtroende och långsiktiga framgång bygger på våra affärsprinciper som finns beskrivna i vår uppförandekod. Investor har ett visselblåsningssystem där både anställda och externa intressenter kan rapportera överträdelser. Läs mer här.

Vi vill vara goda lokala skattebetalare i överensstämmelse med skattelagar och praxis på de marknader där vi verkar. Vi strävar efter att hela tiden driva vår verksamhet på affärsmässiga snarare än skattemässiga grunder.