Hållbarhet är en förutsättning för att skapa långsiktigt värde

Hållbarhet

Hållbarhet är grundläggande för vår och våra företags framgång. Vi är övertygade om att hållbarhet integrerat i affärsmodellen är en förutsättning för att skapa långsiktigt värde.

Vårt synsätt

Investor har ett affärsdrivet förhållningssätt till hållbarhet då vi anser att hållbarhet är en förutsättning för att säkerställa att våra portföljbolag blir eller förblir ”best-in-class" och kan fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Vi är övertygade om att företag som integrerar hållbarhet i sina verksamheter och affärsbeslut kommer att vara mer framgångsrika och skapa mer långsiktigt värde. Investor har en lång tradition av att agera som engagerad och ansvarsfull ägare och som företag och definierar hållbarhet som skapandet av långsiktigt värde i ekonomiska, sociala och miljömässiga termer.

Ansvarsfull ägare

Det är i vår roll som ägare som vi har den största påverkan genom det kapital vi tillhandahåller, det aktiva ägandet vi utövar och genom alla medarbetare, produkter och tjänster liksom innovationer och nya lösningar i våra företag. När vi hjälper våra företag att utveckla världsledande företag, skapar de värde för sina kunder, för samhället, och i sin tur för oss och våra aktieägare.

Vi har ett strukturerat förhållningssätt till hållbarhet med utgångspunkt i Investors Hållbarhetspolicy. Vi utvecklar och driver värdeskapande planer där hållbarhet är ett tydligt fokusområde och där vi kontinuerligt, via våra team och styrelserepresentanter, följer upp företagens arbete. 

Ansvarsfullt företag

Som ett ansvarsfullt företag arbetar Investor kontinuerligt för att förbättra vår sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan. Vår Hållbarhetspolicy och Uppförandekod utgör grunden för hur vi arbetar och vägleder alla medarbetare i deras dagliga arbete. Alla medarbetare skriver under uppförandekoden årligen.  Koden är en vägledning för alla medarbetare i deras dagliga arbete och den tar sin utgångspunkt i våra värderingar liksom våra policys för anti-korruption, hållbarhet och visselblåsning.

Vi har högt ställda riktlinjer inom affärsetik och agerar ansvarsfullt i allt vi gör. Investor strävar efter att vara en förebild för våra företag. Vi stödjer universellt erkända mänskliga rättigheter och tar långsiktigt ansvar för etiska standarder. Vi är anslutna till och följer FN:s Global Compact och dess tio principer, ILO-konventionerna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Vår väsentlighetsanalys

Vi följer kontinuerligt vår ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan för att säkerställda att vi arbetar med de centrala frågorna för vår verksamhet och intressenter. Våra viktigaste områden utgör grunden för vår hållbarhetsstrategi och prioriteringar.

FN:s hållbarhetsmål

Ta reda på hur Investor och våra företag bidrar till FN:s hållbarhetsmål

Vi kan svara på dina frågor


INVESTOR 231124 Test 0419
Jacob Lund
Chief Communications & Sustainability Officer
+46 725 60 21 57
jacob.lund@investorab.com

INVESTOR SOJO
Sofia Jonsson
Head of Sustainability
+46 8 614 2183
sofia.jonsson@investorab.com