Investor sedan 2005

2005 Substansvärdet utvecklas starkt positivt och Investoraktiens totalavkastning blir 68 procent. Vi säljer aktier i ABB, AstraZeneca, Scania och SEB för att återskapa en stark finansiell flexibilitet. Private Equity-investeringar genomför flera lyckade transaktioner, däribland avyttringen av Bredbandsbolaget och Tessera. Jacob Wallenberg tillträder som styrelseordförande och Börje Ekholm blir ny vd.

Jacob Wallenberg, styrelseordförande Investor 

2006 Börsutvecklingen fortsätter uppåt för fjärde året i rad. Investor köper ut Gambro från börsen tillsammans med EQT. Husqvarna avskiljs från Electrolux och blir en ny kärninvestering. WM-data avyttras till brittiska LogicaCMG. Tyska MAN lägger ett fientligt bud på Scania som Investor, och sedermera Volkswagen, avfärdar eftersom det inte reflekterar värdet och potentialen i bolaget. 3 Skandinavien växte kundbasen med 46 procent. Affärsområdet Operativa investeringars andel av totala tillgångar ökade till fem procent i slutet 2006. Andelen onoterade tillgångar ökade under året och uppgick under slutet av 2006 till cirka 16 procent.

2007 Efter ett starkt första halvår präglades det andra halvåret av stor turbulens på kapitalmarknaderna, initierat av kreditoro. Det fientliga budet på Scania från tyska MAN drogs tillbaka och avtal slöts om att avyttra OMX till Borse Dubai. Mölnlycke Health Care förvärvades i partnerskap med Morgan Stanley Principal Investments. Gambro delades upp i tre självständiga enheter, varefter Gambro Healthcare avyttrades. Mot slutet av året ökade Investor ägandet i flera kärninvesteringar. Private Equity-investeringar genererade ett starkt positivt resultat. Affärsområdet Operativa investeringars andel av totala tillgångar ökade till sju procent i slutet 2007. Andelen onoterade tillgångar ökade under året och uppgick under slutet av 2006 till 19 procent. 2008 Investor säljer OMX till Nasdaq/Borse Dubai och Scania till Volkswagen. Båda transaktionerna är bra industriella lösningar och har dessutom genererat god avkastning. Tilläggsinvesteringar har genomförts i utvalda befintliga innehav och Lindorff förvärvas. Investor avslutar året med en stark nettokassa.

2009 Investor investerar i Biovitrum och stödjer samgåendet mellan Biovitrum och Swedish Orphan International (tidigare delägt av Investor Growth Capital). Investor deltar i SEB och Husqvarnas nyemissioner.

2010 Investor adderar två dotterföretag genom förvärvet av hälsovård- och vårdföretaget Aleris, samt genom att förvärva Morgan Stanleys aktier i Mölnlycke Health Care. Investor förvärvar ytterligare aktier i Saab från BAE Systems och tydliggör därmed ägarstrukturen i Saab samt gör tilläggsinvesteringar i Atlas Copco, Electrolux och Husqvarna. Ytterligare aktier förvärvades i NASDAQ OMX som blev vårt senaste tillskott inom Operativa investeringar.

"Personligen tror jag att konkurrensen kommer att öka. Globaliseringen fortsätter, inträdesbarriärer forsätter att sänkas, utvecklingsländer etablerar sig på världsmarknaden och finanskrisen skapar en ny regelbaserad omgivning som gör det ännu tuffare att nå framgång. Om vi inte i tid inser hur snabbt tillväxtekonomierna utvecklas och hastigheten i förändringstakten riskerar vi inte bara att bli omkörda utan överkörda".

Jacob Wallenberg, styrelseorodförande Investor, 2010

2011 Investor uppdaterar sin strategi och presenterar en ny verksamhetsstruktur - Kärninvesteringar och Finansiella Investeringar. Investor Growth Capital blir dessutom en fristående enhet helägd av Investor. En plattform för starka fram­tida kassa­flöden bildas och betydande kostnadsbesparingar initieras. Den upp­daterade strategin har ett tydligt fokus på Kärninvesteringar. Investor stärker sina positioner ytterligare i ABB, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna och NASDAQ OMX. CaridianBCT avyttras.

2012 Investor förvärvar aktier i Wärtsilä, i samsyn med huvudägaren Fiskars, som blir en ny kärninvestering. Investor stärker sina positioner ytterligare i ABB och NASDAQ OMX. Kostnadsbesparingsprogrammet, vilket initierades 2011, slutfördes och Investor når numera en mer uthållig kostnadsnivå om 90-95 Mkr på kvartalsbasis. Investor och EQT ingick avtal om att avyttra Gambro.

 

2013 Investor förvärvar medicinteknologiföretaget Permobil, som blir ett nytt helägt dotterföretag. Permobil är världsledande inom pålitliga hälso- och sjukvårdslösningar för el- och manuella rullstolar, sitt- och positioneringsprodukter och elassistans. Investor stärker sitt ägande ytterligare i ABB och Ericsson. En omfinansiering av Mölnlycke Health Care och Aleris genomförs med enbart seniora lån. Investor och EQT slutför avyttringen av Gambro.

2014 Investor förvärvar ytterligare aktier i Wärtsilä och blir den största aktieägaren. Majoriteten i Lindorff avyttras och Mölnlycke Health Care genomför sin första kapitaldistribution till Investor, vilket visar att Investors plattform för att generera kassaflöde fungerar. Investor stärker sin position ytterligare i ABB.