Cybersäkerhet

Investors starka varumärke och vår affärsinformation är viktiga tillgångar som måste skyddas. Förtroende och tillit måste respekteras och hanteras med omsorg i våra affärsrelationer och vår affärsmodell. Därför står cybersäkerhet högt upp på vår agenda. Vi skyddar informationen mot flera tänkbara hot och ska säkerställa konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och vid behov – spårbarhet, samtidigt som vi skyddar individens fri- och rättigheter genom vårt dataskyddsarbete.

Vi arbetar systematisk och med en riskbaserad ansats för att skydda vår information och ständigt utveckla och förbättra vårt arbetssätt. Arbetet spänner över de fem områden som definieras i relevanta och internationellt erkända ramverk som NIST och ISO27001 – hur vi identifierar, upptäcker, skyddar, hanterar och återhämtar oss från cyberhot. Vi utvärderar löpande säkerhetsåtgärder, utbildar våra medarbetare och bygger medvetenhet runt rådande hotbild.

Våra säkerhetstjänster utförs i nära samarbete mellan företagets säkerhets-, IT- och cybersäkerhetsfunktioner. Vår informationssäkerhetspolicy, som godkänns av styrelsen, fastställer principerna för informations- och cybersäkerhet inom företaget. Styrelsen hålls även informerad om risknivåer kopplade till vår informations- och cybersäkerhet.