Årsstämma 2022

Här hittar du inspelning från årsstämman samt Investordialogen 

Vid Investors årsstämma den 3 maj 2022 fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 4,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 3,00 kronor per aktie med avstämningsdag torsdagen den 5 maj 2022. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 1,00 krona per aktie med avstämningsdag måndagen den 7 november 2022. Utdelningen beräknas betalas ut tisdagen den 10 maj 2022 respektive torsdagen den 10 november 2022.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Gunnar Brock, Johan Forssell, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Isabelle Kocher, Sven Nyman, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg. Sara Mazur hade avböjt omval. I enlighet med valberedningens förslag valdes Sara Öhrvall till ny styrelseledamot och omvaldes Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade om styrelsearvode i form av kontantarvode och syntetiska aktier i enlighet med valberedningens förslag till ett totalt värde om 12 885 000 kronor att utgå med 3 070 000 kronor till styrelseordföranden, med 1 785 000 kronor till vice ordföranden och med 820 000 kronor vardera till övriga åtta styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt sammanlagt 1 470 000 kronor kontant som arvode för arbete i styrelseutskotten. Arvode för arbete i styrelseutskotten fördelas med 400 000 kronor till revisions- och riskutskottets ordförande och 220 000 kronor vardera till övriga tre ledamöter och 200 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 105 000 kronor vardera till övriga två ledamöter.

Revisor
Årsstämman omvalde Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023 i enlighet med valberedningens förslag.

Program för långsiktig rörlig ersättning
Årsstämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag, omfattningen av och huvudprinciperna för dels programmet för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor, exklusive Patricia Industries (uppdelat på en Aktiesparplan och en Prestationsplan), dels programmet för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Patricia Industries (baserat på samma struktur som programmet för Investor, men relaterat till värdeutvecklingen i Patricia Industries i stället för till Investoraktien). Programmen motsvarar huvudsakligen de program som beslutades av årsstämman 2021.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till årsstämman 2023 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och serie B för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, för att möjliggöra överlåtelse av egna aktier inom ramen för programmet för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor samt för att säkra kostnader inklusive sociala avgifter sammanhängande dels med nämnda program, dels med utgivandet av syntetiska aktier som del av styrelsearvode.

Årsstämman beslutade även att överlåtelse av egna aktier av serie B får ske till de medarbetare som deltar i programmet för långsiktig rörlig ersättning 2022. Högst 2 000 000 aktier eller det högre antal som kan följa vid omräkning vid split, fondemission eller liknande åtgärder får överlåtas. Överlåtelse får ske under den tid och till det pris som anställda äger rätt att förvärva aktier enligt programmet. Bolaget innehar idag 5 067 709 egna aktier av serie B.

Styrelsen

Investor AB (publ)

För information om hur dina personuppgifter behandlas vid årsstämman inklusive Investordialogen, se:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf